Αυτό είναι το ποινολόγιο της εφορίας για τις φορολογικές δηλώσεις


Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις ποινές της εφορίας στους φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν δήλωση στην εφορία ή καθυστερούν να την υποβάλλουν ή αποκρύπτουν εισοδήματα, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ο οποίος αναμένεται να κυρωθεί από τη Βουλή.

Με την κωδικοποίηση και επικαιροποίηση των διατάξεων αποσαφηνίζεται το ποινολόγιο της εφορίας για τις φορολογικές δηλώσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Κώδικα τα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης διαμορφώνονται ως εξής:

Μη υποβολή δήλωσης. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις. Το αυτοτελές πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για φορολογούμενους μη υπόχρεους στη τήρηση λογιστικών βιβλίων, σε 250 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και σε 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.

Ανακριβείς χρεωστικές δηλώσεις: Σε περίπτωση έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου λόγω ανακρίβειας στα στοιχεία της δήλωσης επιβάλλονται κλιμακωτά πρόστιμα ως εξής:

- 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

- 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση

- 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).

Ειδικά για τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους το πρόστιμο ανέρχεται σε 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου. Σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική χρεωστική δήλωση μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου τα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται στο 60% εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών με εξαίρεση τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Πέραν των προστίμων επί του ποσού του φόρου που προκύπτει από τις εκπρόθεσμες ή ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις επιβάλλεται τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης για την καταβολή του κύριου φόρου χωρίς να υπάρχει ανώτατο όριο στην προσαύξηση.

vradini.gr

Από το Blogger.