Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα απαλλαγούν φέτος από το τέλος επιτηδεύματος

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και μετά, αύξησαν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, θα απαλλαγούν φέτος από το τέλος επιτηδεύματος.

Έως τις 7 Ιουλίου 2023, η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλες τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να μη πληρώσουν φέτος το τέλος επιτηδεύματος, εφόσον αύξησαν τις θέσεις εργασίας το 2022.

Αν οι επιχειρήσεις διαπιστώσουν πως δεν έλαβαν το ηλεκτρονικό μήνυμα, αν και γνωρίζουν ότι έκαναν τις αναγκαίες προσλήψεις και πληρούν τα κριτήρια, δικαιούνται τότε να υποβάλλουν ένσταση μέχρι 28 Ιουλίου 2023.

Η ένσταση υποβάλλεται με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου εντός του περιβάλλοντος του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή, που θα συσταθεί από τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της ένστασης, να συνυποβάλλουν με το ως άνω έντυπο, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία για την τεκμηρίωση της ένστασης.

Η απόφαση που εκδίδεται από την Επιτροπή Ενστάσεων κοινοποιείται στην επιχείρηση και γνωστοποιείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο αποστέλλει για τις περιπτώσεις αυτές επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επιχειρήσεις των οποίων η ένσταση γίνεται αποδεκτή. Εάν κατά τον χρόνο λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το έτος αυτό.

Ποιοι εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμου, δικαιούχοι της εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.

Για την εξαίρεση τους από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ενός φορολογικού έτους θα πρέπει κατά το ίδιο φορολογικό έτος να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

pronews.gr

Από το Blogger.