Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για Wild Card στον Βόρειο Όμιλο της A2 Γυναικών

Λόγω της ύπαρξης μιας κενής θέσης στον Βόρειο όμιλο της A2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, καλούνται από την ΕΟΚ όσα σωματεία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Βόρειο όμιλο της A2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη της ως άνω θέσης μέσω της διαδικασίας της wild card, αποστέλλοντας και όλα τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ομοσπονδίας eok-digital@basket.gr έως την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 στις 12:00μμ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα αρμοδιότητας της ΕΟΚ, έχει ομάδα σωματείου το οποίο :

1. έχει συσταθεί νομότυπα, έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΓΓΑ.

Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις και νόμιμα εκδιδόμενων από τις αρμόδιες Δικαστικές ή Διοικητικές αρχές κάτωθι πιστοποιητικών:

α. Επικυρωμένο (από το αρμόδιο Πρωτοδικείο) αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού

β. Πιστοποιητικό μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (εκδόσεως τελευταίο διμήνου)

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της κατ’ άρθρον 8 του ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γ.Γ.Α.

δ.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ περί φορολογικής  ενημερότητας του Σωματείου

ε. Πιστοποιητικό του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ περί ασφαλιστικής ενημερότητας του Σωματείου

2.  δεν έχει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές : i. σε καλαθοσφαιριστές και προπονητές που έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων ή Επιτροπών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή διεθνών διαιτητικών οργάνων/ δικαστηρίων (FIBA/ BAT), ii) στο διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που έχει απασχολήσει και iii). στις φορολογικές αρχές και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή α) Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου (της Κ.Α.Ε.) ή του Προέδρου του Δ.Σ του σωματείου (για ομάδα Τ.Α.Κ ή Σωματείου) μέσω gov.gr σχετικά με την έλλειψη τέτοιων οφειλών και β) των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

3. έχει τη χρήση αθλητικής εγκατάστασης. Για τον έλεγχο της συνδρομής του ανωτέρω κριτηρίου απαιτείται: α)Έγγραφο παραχώρησης αθλητικής εγκατάστασης και β) Άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης

4. επίσης απαιτείται :

α. η ύπαρξη Νοσοκομείου εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ως έδρα της η υποψήφια Ομάδα

β. να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω εθνικού οδικού δικτύου ή αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς  τόσο στην έδρα τους όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες τους η υποψήφια ομάδα

γ. να υπάρχει κατάλληλη ξενοδοχειακή υποδομή εντός της πόλεως όπου βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες της η υποψήφια ομάδα

5. Η υποψήφια ομάδα της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον επιλεγεί και προκειμένου να της χορηγηθεί η wild card, ούτως ώστε να συμμετάσχει στην κατηγορία την οποία έχει επιλέξει, υποχρεούται να καταθέσει στην ΕΟΚ εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000,00) ΕΥΡΩ για την Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, με  λήξη της ισχύος της  την 30.6. του επόμενου έτους από αυτό της έγκρισης συμμετοχής της.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με το 5ο δικαιολογητικό (εγγυητική επιστολή) που καλούνται να υποβάλλουν τα σωματεία, είναι αρκετή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία να βεβαιώνει ότι σε περίπτωση που το σωματείο λάβει wild card υποχρεούται να καταθέσει στην ΕΟΚ εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ για συμμετοχή στην Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Από το Blogger.